Terms of service

ARTIKEL 1 - Verkoper
Naam ondernemer: Monkeytail Design
handelend onder de naam/namen: BEEZONDER
Postadres: Regenbooglaan 83, 2284 GD Rijswijk ZH, Nederland
Email: info@bee-zonder.com
KVK: 50383566
BTWnummer: NL002177143B77

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten geleverd door BEEZONDER en alle afspraken en contracten die tussen de verkoper en haar klanten/consumenten worden gemaakt dan wel aangegaan.
2. Alvorens een contract aan te gaan zal BEEZONDER de inhoud van deze algemene voorwaarden beschikbaar stellen aan de klant/consument.
Wanneer dit in alle redelijkheid niet mogelijk is, zal BEEZONDER de klant informeren dat de algemene voorwaarden ook ter inzage beschikbaar zijn op www.bee-zonder.com. Een kopie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek van de consument kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld door BEEZONDER.
3. Als het contract op elektronische wijze wordt aangegaan volstaat, afwijkend van artikel 2.2 en voorafgaand van het sluiten van een contract, het verstrekken van een kopie van de Algemene Voorwaarden op elektronische wijze aan de klant/consument. Deze kopie zal geschikt zijn om elektronisch te worden bewaard. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien alvorens het contract te sluiten. Indien de klant/consument dit wenst zal een (elektronische) kopie van de Algemene Voorwaarden door BEEZONDER worden verstrekt.
4. Wanneer, aanvullend aan deze Algemene Voorwaarden, specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn Artikel 2.2 en 2.3 ook hierop van toepassing. In geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden kan de klant/consument deze interpreteren op de voor hem/haar meest gunstige wijze.

ARTIKEL 3 – Het aanbod
1. Als het aanbod geldt voor een bepaalde periode of indien bepaalde voorwaarden hierop van toepassing zijn dan zal dit duidelijk bij het product/dienst worden vermeld.
2. Het aanbod zal een duidelijke en complete beschrijving bevatten van het geleverde product, zodanig dat dit voor de klant/consument eenvoudig te beoordelen is. Wanneer BEEZONDER gebruik maakt van afbeeldingen in het aanbod dan zullen deze het product waarheidsgetrouw afbeelden. Duidelijke fouten of afwijkingen zijn niet bindend voor BEEZONDER. Houd er rekening mee dat de kleuren op uw scherm licht kunnen afwijken van de werkelijke kleuren afhankelijk van de instellingen van uw apparaat/scherm. Daarnaast zijn de producten handgemaakt en dus uniek, lichte kleurverschillen of verschillen in uitvoering kunnen voorkomen.

ARTIKEL 4 - Contract
1. Gevolge de voorwaarden in artikel 4 wordt het contract gesloten wanneer de klant/consument de order heeft geplaatst en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.
2. Indien de klant/consument de order op elektronische wijze heeft geplaatst zal BEEZONDER deze op eveneens elektronische wijze bevestigen. Zolang de order nog niet is bevestigd heeft de klant/consument het recht van de order af te zien zonder dat hier voorwaarden aan verbonden zijn.
3. Als de order op elektronische wijze tot stand is gekomen, zal BEEZONDER er alles aan doen wat binnen haar macht ligt een veilige uitwisseling van (persoons)gegevens en een veilige betalingsomgeving te bieden.
4. BEEZONDER kan, binnen daarvoor wettelijk geldende beperkingen, informatie inwinnen over de kredietwaardigheid van de klant/consument. Wanneer uit dit onderzoek voortvloeit dat BEEZONDER gegronde redenen heeft hieraan te twijfelen, dan is BEEZONDER gerechtigd een contract te weigeren of om aanvullende voorwaarden te stellen.

ARTIKEL 5 – Recht op herroeping
1. Producten kunnen, nadat dit binnen 14 kalenderdagen (na ontvangst door de koper) schriftelijk door de koper aan BEEZONDER wordt gemeld via info@bee-zonder.com o.v.v. het ordernummer, worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen. Het proces van retourneren is te vinden op www.bee-zonder.com en op het meegeleverde retourformulier.
2. De producten dienen in de originele verzendverpakking of, indien deze ontbreekt of beschadigd is, deugdelijk verpakt geretourneerd te worden. BEEZONDER zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventuele verzendkosten van heenzending terugstorten.
3. Verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Vermeld bij of op de zending het ordernummer zodat BEEZONDER de restitutie inculsief eventueel betaalde verzendkosten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding kan doen. Gebruik hiervoor het meegezonden retourformulier. Het retourformulier is tevens te downloaden op www.bee-zonder.com.
4. Het product mag worden uitgepakt en geprobeerd, maar enkel ter beoordeling. Het product mag niet intensief gebruikt worden of onnodig beschadigd raken. Komt een product beschadigd terug bij BEEZONDER, dan heeft de koper geen recht op restitutie.
5. Als een ontvangen artikel defect of verkeerd geleverd is, stelt klant/consument BEEZONDER hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en wordt het artikel teruggestuurd zoals beschreven in Artikel 5. Als een product daadwerkelijk defect of verkeerd geleverd is zal BEEZONDER het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terugstorten.
6. Indien gewenst kan klant/consument in geval van defect of verkeerde levering een vervangend artikel toegezonden krijgen. Dit kan op het retourformulier worden aangegeven. De verzendkosten zijn in dit geval voor BEEZONDER.

ARTIKEL 6 - Kosten bij herroeping
1. Wanneer de koper gebruik maakt van herroeping, zijn enkel de kosten van retourzending voor de koper.
2. Wanneer de koper reeds een betaling heeft gedaan, zal BEEZONDER in het geval van herroeping van de volledige bestelling zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding de betaling inclusief eventueel betaalde verzendkosten terugstorten.
3. Wanneer de koper reeds een betaling heeft gedaan, zal BEEZONDER in het geval van herroeping van een deel van de bestelling zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding de betaling exclusief eventueel betaalde verzendkosten terugstorten.

ARTIKEL 7 – Uitsluiting van het recht op herroeping
1. BEEZONDER kan geleverde producten uitsluiten van het recht op herroeping mits deze informatie duidelijk en voorafgaand aan het bevestigen van de order/opdracht wordt verstrekt. Producten die zijn uitgesloten van het recht op herroeping:
1.1. Producten die zijn gerealiseerd naar de specificaties van de klant/consument
1.2. Producten die gepersonaliseerd zijn en/of alleen van toepassing zijn op de klant/consument in kwestie.

ARTIKEL 8 – Prijs
1. Alle prijsaanduidingen die worden genoemd in de omschrijving van het product zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders omschreven.

ARTIKEL 9 – Levering en uitvoering
1. De plaats van levering is het afleveradres dat door de klant/consument aan BEEZONDER wordt verstrekt. BEEZONDER zal bevestigde orders binnen 2 kalenderdagen na ontvangst van betaling uitvoeren, tenzij voorafgaand aan de bevestiging schriftelijk een kortere of langere levertijd wordt overeengekomen. Als de levering vertraagd is of de order niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, dan zal BEEZONDER de klant/consument hierover binnen 2 kalenderdagen na het bevestigen van de order informeren. In dit geval is de klant/consument gerechtigd de order kostenloos te annuleren. In dit geval zal BEEZONDER eventuele reeds gedane betalingen inclusief eventueel betaalde verzendkosten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding restitueren.
3. Wanneer het onmogelijk is een besteld product te leveren, zal BEEZONDER moeite doen een plaatsvervangend product aan te bieden. Het recht op herroeping en geldende voorwaarden zijn ook van toepassing op het vervangende product en/of dienst.
4. BEEZONDER is verantwoordelijk voor de order totdat deze is ontvangen door de klant/consument. Producten zullen deugdelijk worden verpakt en worden verzonden door een vervoerder die BEEZONDER zal selecteren.
Indien de klant/consument het vervoer op een andere manier, door een andere partij of met extra verzekeringen wil laten uitvoeren dan zal dit voor het plaatsen van de bestelling door klant/consument aan BEEZONDER worden gecommuniceerd.
5. Wanneer een order niet is ontvangen binnen de gestelde levertermijn dient de klant/consument dit te melden aan BEEZONDER.

ARTIKEL 10 - Betaling
1. BEEZONDER biedt de volgende betalingsmogelijkheden aan:
1.1. iDEAL
Onze partner voor iDeal is Shopify payments om zeker te zijn dat de betaling in een veilige omgeving kan worden gedaan. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt BEEZONDER een melding zodat de order verwerkt kan worden.
1.2. PayPal
Met een Paypal account kan gemakkelijk en veilig online betaald worden met bankrekening, bankpas of creditcard zonder financiële gegevens te hoeven delen. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt BEEZONDER een melding zodat de order verwerkt kan worden.
1.3. Creditcard (VISA, MasterCard, Maestro & American Express)
Onze partner voor creditcardbetalingen is Shopify payments om zeker te zijn dat de betaling in een veilige omgeving kan worden gedaan. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt BEEZONDER een melding zodat de order verwerkt kan worden.
1.4. Bancontact
Onze partner voor Bancontact is Shopify payments om zeker te zijn dat de betaling in een veilige omgeving kan worden gedaan. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt BEEZONDER een melding zodat de order verwerkt kan worden.
1.5. Shop pay 
Onze partner voor Shop pay is Shopify payments om zeker te zijn dat de betaling in een veilige omgeving kan worden gedaan. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt BEEZONDER een melding zodat de order verwerkt kan worden.
1.6. Apple pay 
Onze partner voor Apple pay is Shopify payments om zeker te zijn dat de betaling in een veilige omgeving kan worden gedaan. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt BEEZONDER een melding zodat de order verwerkt kan worden.
1.7. Google pay 
Onze partner voor Google pay is Shopify payments om zeker te zijn dat de betaling in een veilige omgeving kan worden gedaan. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt BEEZONDER een melding zodat de order verwerkt kan worden.
1.8. Overschrijving per bank
Zodra de betaling is ontvangen door BEEZONDER zal de order verwerkt worden. Houd er rekening mee dat het een aantal dagen kan duren voor een bankoverschrijving is verwerkt.
2. De klant/consument is verplicht onregelmatigheden en fouten in de betalingsgegevens zo spoedig mogelijk te melden aan BEEZONDER.

3. In geval van uitblijven van betaling of het ongedaan maken van een betaling door de klant/consument wanneer de bestelling reeds is verstuurd naar en voor de klant/consument, is BEEZONDER gerechtigd administratieve kosten ter hoogte van €10,- in rekening brengen aan de klant/consument.
Indien de betaling alsnog uitblijft is BEEZONDER gerechtigd het contract en alle rechten, plichten en afspraken zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen te ontbinden.

ARTIKEL 11 – Klachtenprocedure
1. Klachten over producten van BEEZONDER dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door de koper schriftelijk worden gemeld via info@bee-zonder.com. BEEZONDER zal haar uiterste best doen de klacht naar tevredenheid van de klant/consument op te lossen. De verplichtingen van BEEZONDER beperken zich tot het vervangen van het product en/of het vergoeden van het reeds betaalde bedrag voor dit product. BEEZONDER is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door of voorkomt uit de klacht.